FANDOM


СТАТУТ ВМГО «ФУНДАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ» Edit

ПОНЯТТЯ, які використовуються в цьому Статуті: Edit

 • Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Фундація Регіональних

Ініціатив» (далі – ФРІ);

 • Статут Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Фундація

Регіональних Ініціатив» (далі – Статут);

 • Конференція Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Фундація

Регіональних Ініціатив» (далі – Конференція);

 • Рада Старійшин Молодіжної громадської організації «Фундація Регіональних

Ініціатив» (далі – Рада Старійшин);

 • Контрольно-ревізійна комісія Всеукраїнської молодіжної громадської

організації «Фундація Регіональних Ініціатив» (далі – КРК ФРІ);

 • Секретаріат Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Фундація

Регіональних Ініціатив» (далі – Секретаріат ФРІ);

 • Служба Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Фундація

Регіональних Ініціатив» (далі – Служба ФРІ);

 • Місцеві відокремлені підрозділи Всеукраїнської молодіжної громадської

організації «Фундація Регіональних Ініціатив» (далі – місцеві осередки);

 • Конференція місцевого відокремленого підрозділу Всеукраїнської молодіжної

громадської організації «Фундація Регіональних Ініціатив» (далі – Конференція місцевого

осередку);

 • Правління місцевого відокремленого підрозділу Всеукраїнської молодіжної

громадської організації «Фундація Регіональних Ініціатив» (далі – Правління);

 • Контрольно-ревізійна комісія місцевого відокремленого підрозділу

Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Фундація Регіональних Ініціатив» (далі –

КРК місцевого осередку);

 • Делегати місцевого відокремленого підрозділу Всеукраїнської молодіжної

громадської організації «Фундація Регіональних Ініціатив» (далі – Делегати).

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Edit

 1. Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Фундація Регіональних

Ініціатив» є всеукраїнською молодіжною громадською організацією молодих людей,

створеною громадянами України на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх

прав і свобод.

2. ФРІ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про

громадські об’єднання», Законом України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»,

вимогами чинного законодавства України, цим Статутом та своїми внутрішніми

документами.

3. ФРІ діє на засадах добровільності, самоврядності, рівності перед законом,

рівноправності усіх її членів, демократичності, вільного вибору території діяльності,

законності, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.

4. ФРІ поширює свою діяльність на територію України та інших країн світу.

5. Найменування громадського об’єднання українською мовою:

 • Повне: Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Фундація Регіональних Ініціатив».
 • Скорочене: «ФРІ».

6. Найменування громадського об’єднання англійською мовою:

 • Повне: All-Ukrainian Youth NGO «Foundation of Regional Initiatives».
 • Скорочене: «FRI».

7. Юридична адреса об’єднання: вул. Турівська 31, кв. 28, м. Київ, 04080.

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ФРІ Edit

1. ФРІ створена на невизначений термін і набуває статусу юридичної особи лише з

моменту її державної реєстрації у встановленому законом порядку.

2. ФРІ має всеукраїнський статус за наявності місцевих осередків у більшості

адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції

України.

3. ФРІ має право від свого імені виступати учасником цивільно-правових відносин,

укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, бути позивачем та відповідачем у

судах, мати у власності кошти та інше майно.

4. ФРІ має виключне право на використання своєї назви з моменту державної

реєстрації.

5. ФРІ може мати печатки, штампи, бланки, інші реквізити. ФРІ може

використовувати свою назву на печатках, штампах, бланках, у символіці та атрибутиці тощо.

6. ФРІ може мати символіку, яка затверджується Конференцією. Символіка

реєструється у встановленому законом порядку.

7. ФРІ є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання

прибутку.

8. ФРІ не підтримує жодну політичною партію чи політичну силу, не веде боротьбу

за владу і не може бути суб’єктом виборчих процесів.

9. ФРІ має право організовувати та проводити мирні зібрання, включаючи спонтанні

зібрання.

10. ФРІ на виконання статутної мети та напрямів діяльності має право в

установленому законом порядку:

 • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів та

інших осіб у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм

власності, у судах, правоохоронних органах та органах правопорядку;

 • самостійно планувати свою діяльність, у тому числі шляхом реалізації власних

програм або участі в програмах інших об’єднань;

 • залучати організаційну, інформаційну, фінансову та матеріальну допомогу від

вітчизняних та зарубіжних організацій та окремих громадян для використання з метою

виконання статутної мети та напрямів діяльності;

 • співпрацювати з державними органами, органами влади Автономної Республіки

Крим, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, незалежно

від форм власності;

 • співпрацювати з громадськими об’єднаннями, професійними спілками,

благодійними організаціями, молодіжними і дитячими об’єднаннями, спілками, рухами і

політичними партіями на засадах рівноправного партнерства та для досягнення цілей, що

збігаються, укладати угоди та вести взаємовигідне співробітництво;

 • створювати або входити у громадські спілки на правах рівноправного партнерства;
 • звертатись до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим,

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій за одержанням

допомоги та інформації;

 • збирати, зберігати та поширювати інформацію, пропагувати свої ідеї, мету та

напрями діяльності (в тому числі через засоби масової інформації), популяризувати свою

назву та символіку;

 • виступати з ініціативою щодо розробки та прийняття законодавчих та нормативних

актів, поправок до них, що стосуються молодіжної політики та розвитку громадянського

суспільства та інших сфер і брати безпосередню участь у їхній підготовці та обговоренні;

 • вносити пропозиції до державних органів, органів влади Автономної Республіки

Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм

власності з питань статутної діяльності об’єднання;

 • брати участь у створенні та діяльності консультативно-дорадчих органів,

громадських рад при державних органах та органах місцевого самоврядування;

 • здійснювати моніторинг та проводити громадську експертизу і незалежну оцінку

діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування;

 • брати участь в організації та проведенні освітніх заходів – конференцій, семінарів,

круглих столів, лекцій, публічних дискусій, таборів, тренінгів, навчальних модулів тощо,

спрямованих на реалізацію статутної мети та основних напрямів діяльності;

 • підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, співпрацювати з іноземними та

міжнародними громадськими, благодійними та правозахисними організаціями, підтримувати

зв’язки, обмін досвідом та інформацією, обмін делегаціями, вступати в міжнародні

громадські (неурядові) організації, укладати відповідні угоди, брати участь в здійсненні

заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

 • здійснювати необхідну некомерційну господарську діяльність;
 • засновувати підприємства, установи та організації зі статусом юридичної особи;
 • користуватись передбаченими законодавством правами та здійснювати іншу

діяльність, що не суперечить закону та цьому Статуту.

МЕТА, НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ФРІ Edit

1. Основною метою діяльності ФРІ є задоволення і захист прав та інтересів своїх

членів, а також інших осіб, залучення молоді до участі у громадському житті, сприяння

позитивним перетворенням у суспільстві, пропаганда та поширення прогресивних ідей та

світогляду серед молоді.

2. Головні напрями діяльності ФРІ:

 • захист прав та свобод членів об’єднання, сприяння членам у вирішенні питань

захисту їхніх прав та інтересів;

 • сприяння підвищенню суспільної, політичної, культурної та наукової активності

молоді, активізація участі молоді у процесах державного життя України;

 • сприяння розвитку та активізації, підвищенню освіченості своїх членів та молоді;
 • підвищення ролі молоді у суспільстві;
 • участь у створенні умов для втілення потенційних можливостей молодої людини,

сприяння самореалізації молоді, сприяння всебічному розвитку творчої та студентської

молоді, її вихованню;

 • сприяння у проведенні різноманітних заходів, що торкаються громадського життя

молоді;

 • сприяння налагодженню контактів своїх членів з молоддю різних країн світу для

вільного обміну ідеями та вивчення позитивного досвіду;

 • встановлення контактів між молодіжними організаціями, активна співпраця з усіма

громадськими та молодіжними організаціями, спілками, об’єднаннями, налагодження

контактів, обміну інформації і координації дій організацій та реалізація їхніх спільних

інтересів у суспільстві;

 • представлення інтересів своїх членів, молоді перед державними органами, органами

влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, фізичними та

юридичними особами, незалежно від форм власності, громадськими об’єднаннями

незалежно від наявності у них статусу юридичної особи;

 • сприяти розробці та обговоренню проектів державної молодіжної політики, а також

проектів співпраці між державою та громадськістю в умовах існуючого законодавства;

 • підвищення інтелектуального рівня молодої людини;
 • поширення знань в області інформаційних технологій;
 • сприяння в створенні та діяльності освітніх, просвітницьких, тренінгових та

інформаційних молодіжних центрів на базі місцевих осередків та первинних осередків ФРІ;

 • здійснення громадського аналізу чинного законодавства та нормативних актів, що

мають відношення до мети та основних напрямів діяльності ФРІ, брати участь у їх

обговоренні та прийнятті разом з відповідними державними та недержавними органами та

організаціями;

 • реалізація спільних програм з міжнародними та національними партнерськими

організаціями;

 • моніторинг та дослідження стану громадянського суспільства;
 • розповсюдження інформації про діяльність організації;
 • сприяння в організації та проведенні симпозіумів, конференцій, семінарів, тренінг-

курсів, диспутів, фестивалів, виставок, конкурсів, тематичних зібрань, організація кампаній в

підтримку свободи слова, інших освітніх та просвітницьких заходів, покликаних сприяти

здійсненню мети та основних напрямів діяльності ФРІ;

 • привернення уваги органів державної влади, інших державних та недержавних

структур та громадськості до проблем громадянського суспільства, та молоді зокрема;

 • сприяння взаємодії між недержавними організаціями та суспільством, налагодження

фахових, інформаційних та інших зв’язків з державними, громадськими та іншими

установами, підприємствами, організаціями (у тому числі закордонними та міжнародними), а

також приватними особами для здійснення статутної діяльності;

 • сприяння розробці та впровадженню інноваційних проектів, спрямованих на

вивчення та застосування сучасних прогресивних методів розвитку громадянського

суспільства;

 • участь у розробці та виконанні загальнодержавних, регіональних, міжнародних

програм, спрямованих на впровадження сучасних підходів для розвитку громадянського

суспільства.

ЧЛЕНСТВО У ФРІ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФРІ Edit

1. Членство у ФРІ індивідуальне і добровільне.

2. Член ФРІ може перебувати на обліку тільки в одному місцевому осередку, або на

обліку в Секретаріаті ФРІ.

3. Членство у ФРІ несумісне з пропагандою насильства, національної або соціальної

ворожнечі, порушень прав людини.

4. Членами ФРІ безперешкодно можуть бути члени інших об’єднань.

5. Членами ФРІ можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства

віком від 14 до 35 років. Особи старшого віку можуть бути членами ФРІ за умови, якщо їхня

кількість не перевищує 10 відсотків загальної кількості членів.

6. Членство у ФРІ засвідчується карткою об’єднання, зразок якої затверджує

Секретаріат ФРІ.

7. Права та обов’язки членів ФРІ.

 • Член ФРІ має право:

– виступати від власного імені, як член ФРІ;

– брати участь у діяльності ФРІ, визначаючи форму і міру особистої участі;

– на доступ до будь-якої інформації, пов’язаної з діяльністю ФРІ;

– обирати та бути обраним до керівних органів ФРІ з урахуванням вимог цього

Статуту, а також складати повноваження;

– вносити пропозиції щодо діяльності ФРІ;

– вносити питання на розгляд Конференції та Конференції місцевого осередку;

– вносити питання на розгляд керівних органів місцевого осередку;

– подавати скарги до Контрольно-ревізійних комісій ФРІ;

– змінювати місце обліку;

– добровільно припинити членство в об’єднанні за власним бажанням.

Права членів ФРІ можуть бути обмежені з урахуванням Закону відповідно до цього

Статуту.

 • Кожен член ФРІ може бути членом або керівником керівного органу ФРІ, але не

більше двох строків з урахуванням вимог, передбачених пунктами 4.5, 7.1.8, 7.2.3, 7.3.8 цього

Статуту. У випадку дообрання для заміщення вакантних посад, такий строк враховується як

повний. Член ФРІ може бути одночасно членом або керівником тільки одного

всеукраїнського керівного органу ФРІ, включаючи Секретаріат ФРІ та Служби ФРІ.

 • Член ФРІ зобов’язаний:

– брати участь у діяльності ФРІ;

– вести інформаційну роз’яснювальну роботу щодо діяльності ФРІ;

– сплачувати членські внески;

– власним прикладом підносити авторитет об’єднання;

– дотримуватись вимог цього Статуту.

 • Розмір та порядок сплати членських внесків визначається Положенням про

членські внески у ФРІ, яке затверджується Конференцією.

8. Ступені членства у ФРІ.

 • Членство у ФРІ розрізняється за трьома ступенями: перший, другий, третій.
 • Члени ФРІ набувають перший ступінь членства одночасно з набуттям членства у ФРІ.
 • Член ФРІ першого ступеня членства по закінченню шестимісячного терміну

перебування у лавах об’єднання має право подати до Правління чи Секретаріату ФРІ (в

залежності від місця обліку члена ФРІ) клопотання щодо внесення подання до Ради

Старійшин щодо набуття другого ступеня членства. Адресат клопотання зобов’язаний

розглянути його невідкладно, але не пізніше двох тижнів з дня отримання.

 • Член ФРІ другого ступеня членства по закінченню дворічного терміну

перебування у лавах об’єднання має право подати до Ради Старійшин клопотання щодо

набуття третього ступеня членства, долучивши до нього короткий опис особистої діяльності

в лавах об’єднання.

9. Порядок набуття членства у ФРІ.

 • Набуття членства у ФРІ здійснюється за рішеннями Правлінь (за відсутності –

Головами місцевих осередків), або Секретаріату ФРІ на підставі заповненої електронної

заяви-анкети про набуття членства у ФРІ. Електронна анкета-заява про набуття членства у

ФРІ створюється Секретаріатом ФРІ.

 • Після заповнення електронної заяви-анкети про набуття членства у ФРІ

кандидат у члени ФРІ за рішенням відповідного органу проходить випробувальний строк

протягом одного місяця, за результатом якого відповідний орган розглядає питання про

набуття особою членства у ФРІ. На час проходження випробувального строку кандидат у

члени не набуває прав та обов’язків члена ФРІ, зокрема не зобов’язаний платити членські

внески у ФРІ.

 • Одночасно з набуттям членства у ФРІ член ФРІ береться на облік відповідним

осередком чи Секретаріатом ФРІ в залежності від того, ким було ухвалене рішення про

набуття членства у ФРІ.

 • Член ФРІ зобов’язаний сплачувати членські внески, починаючи з календарного

місяця, що йде після дати прийняття рішення про набуття членства у ФРІ.

10. Порядок припинення членства у ФРІ.

 • Членство у ФРІ може бути припинено добровільно за заявою до Секретаріату ФРІ.
 • Членство у ФРІ може бути припинено примусово у випадку систематичного чи

грубого одноразового порушення членом ФРІ вимог цього Статуту (включаючи систематичну

несплату членських внесків).

 • Рішення про примусове припинення членства у ФРІ приймається відповідно до

пунктів 7.3.7 та 10.15.6 Статуту. Член ФРІ, щодо якого розглядатиметься питання

стосовно припинення членства, інформується про відповідне засідання за десять днів до його

проведення.

11. За активну діяльність у ФРІ члени ФРІ можуть заохочуватись.

12. Діяльність у ФРІ не може мати наслідком матеріальну винагороду.

СТРУКТУРНА ПОБУДОВА ТА СТАТУТНІ ОРГАНИ ФРІ Edit

1. Вищим органом управління ФРІ є Конференція.

2. До керівних органів ФРІ належать Рада Старійшин, Голова ФРІ, КРК ФРІ.

3. ФРІ має такі види підрозділів:

 • Секретаріат ФРІ;
 • Служби ФРІ;
 • місцеві осередки.

4. Місцеві осередки можуть створювати у своїй структурі первинні осередки, а

також об’єднуватися з іншими місцевими осередками для створення спостережних рад у

областях та Автономній Республіці Крим.

5. Порядок створення, ліквідації та діяльності первинних осередків регулюється

Положенням про первинні осередки ФРІ, яке затверджує Рада Старійшин.

6. Порядок створення, ліквідації та діяльності спостережних рад у областях та

Автономній Республіці Крим регулюється Положенням про спостережні ради ФРІ, яке

затверджує Рада Старійшин.

ВИЩИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ ФРІ Edit

1. Вищим органом управління ФРІ є Конференція, яка проводиться не рідше одного

разу на рік і в якій беруть участь Делегати, делеговані конференціями місцевих осередків за

квотою, передбаченою пунктом 6.9 цього Статуту.

2. Конференцію скликає Рада Старійшин або Голова ФРІ. Конференція може бути

скликана Радою Старійшин або Головою ФРІ за власною ініціативою, або на письмову

вимогу КРК ФРІ, або на письмову вимогу не менше 30 членів ФРІ, які представляють не

менше п’яти місцевих осередків.

3. Рада Старійшин, скликаючи Конференцію, в праві у рішенні щодо скликання

Конференції зазначити відмінну від вимог цього Статуту квоту делегування, яка має бути

однакова для всіх місцевих осередків.

4. Дата, час та місце проведення, проект порядку денного зазначається у рішенні про

скликання Конференції.

5. До виключної компетенції Конференції належать:

 • визначення основних напрямів діяльності ФРІ;
 • затвердження щорічного кошторису ФРІ, внесення до нього змін і доповнень;
 • заслуховування звітів Голови ФРІ про результати виконання щорічного кошторису
 • визначення розмірів та термінів сплати членських внесків;
 • затвердження річних звітів Ради Старійшин ФРІ;
 • обрання, переобрання, відкликання Голови ФРІ, членів Ради Старійшин та КРК ФРІ;
 • дообрання до складу Ради Старійшин чи КРК ФРІ для заміщення вакантних посад;
 • затвердження Положення про членські внески у ФРІ;
 • реорганізації чи саморозпуску ФРІ;
 • прийняття рішення про збереження або припинення статусу юридичної особи для

місцевих осередків, які мають такий статус;

 • заслуховування звітів КРК ФРІ щодо результатів контролю за цільовим

використанням коштів і майна ФРІ, висновків КРК ФРІ з аналізом та коментарем річних

звітів та балансів ФРІ, інших звітів КРК ФРІ.

6. Конференція в праві приймати рішення також з інших питань, що стосуються

діяльності ФРІ.

7. Порядок підготовки та проведення Конференцій регулюється Регламентом

Конференції, що затверджує Рада Старійшин з урахуванням вимог цього Статуту.

8. В десятиденний термін після прийняття рішення про скликання Конференції,

Секретаріат ФРІ повідомляє Головам місцевих осередків наступну інформацію:

 • дата та час початку Конференції;
 • місце проведення Конференції;

квота на участь у Конференції;

 • дані щодо кількості членів ФРІ, що перебувають на обліку відповідного місцевого

осередку відповідно до відомостей, що містяться у таблицях обліку членства;

 • текст рішення про скликання Конференції разом з проектом порядку денного

Конференції;

 • граничний термін подання списку Делегатів.

9. Конференція місцевого осередку направляє на Конференцію Делегатів з числа

членів ФРІ даного місцевого осередку з розрахунку – один Делегат на п’ять членів ФРІ (якщо

інше не вирішено Радою Старійшин відповідно до пункту 6.3 цього Статуту), що

перебувають на обліку місцевого осередку і не мають заборгованості зі сплати членських

внесків за два та більше місяців, на підставі наданих Секретаріатом ФРІ даних. Для

розрахунку квоти делегування здійснюється округлення до найближчого більшого цілого

10. Конференції місцевого осередку також обирають зі складу членів ФРІ

відповідного місцевого осередку кандидатів у Делегати. Список складається з 1-5 осіб, які

розміщуються у рейтинговому порядку, відповідно до результатів голосування Конференції

місцевого осередку. У випадку неможливості взяти участь в Конференції, Делегат повідомляє

про це Секретаріат не пізніше ніж за 24 години до початку Конференції, після чого Делегатом

стає особа, яка знаходиться на вищій позиції у списку кандидатів у Делегати і спроможна

взяти участь у Конференції.

11. Члени ФРІ, які мають заборгованість зі сплати членських внесків за два та більше

місяців, позбавляються права бути Делегатами і права бути обраними до складу керівних

органів ФРІ.

12.Конференція в праві приймати рішення з питань, внесених до порядку денного за

умови присутності на Конференції не менше половини Делегатів. Кількість Делегатів

Конференції встановлюється Секретаріатом ФРІ на підставі протоколів Конференцій

місцевих осередків та оголошується Керівником Секретаріату на початку Конференції до

обрання головуючого та секретаря Конференції.

13. Головуючий Конференції першим ставить на голосування питання про

доповнення до порядку денного Конференції.

14. Голосування Конференції відкрите за виключенням випадків, передбачених цим

Статутом. Під час голосування Конференції кожен Делегат має один голос.

15. Конференція приймає рішення більшістю голосів від числа присутніх на

Конференції Делегатів, якщо інше не визначене цим Статутом.

16. Рішення Конференції оформляються протоколом (виписками з протоколів).

Протокол Конференції повинен бути оформлений в десятиденний термін з дати закінчення

роботи Конференції. Секретаріат ФРІ в десятиденний термін з моменту оформлення

протоколу Конференції надсилає його до місцевих осередків.

17. Зміни у складі керівних органів ФРІ реєструються відповідно до вимог чинного

законодавства України. Відповідальним за забезпечення державної реєстрації змін у складі

керівних органів ФРІ є Секретаріат ФРІ.

18. На першу вимогу члена ФРІ йому надається можливість ознайомитися з

протоколом Конференції.

19. В Установчій конференції беруть участь члени ФРІ, які її заснували. На

Установчій конференції обираються члени Ради Старійшин, Голова ФРІ, члени КРК ФРІ. У

подальшому, порядок обрання членів керівних органів ФРІ регулюється виключно цим

Статутом.

КЕРІВНІ ОРГАНИ ФРІ Edit

1. Рада Старійшин.

 • Рада Старійшин є вищим керівним органом між Конференціями.
 • Рада Старійшин обирається Конференцією з числа членів ФРІ третього ступеня,

у складі п’яти осіб, які обираються строком на півтора роки. Одна особа не може бути обрана

до складу Ради Старійшин більше ніж два рази. Рада Старійшин підзвітна Конференції.

 • Повноваження членів Ради Старійшин припиняються після закінчення каденції

Ради Старійшин, окрім випадків, передбачених пунктом 7.1.4 цього Статуту та чинним

законодавством України.

 • До моменту обрання нового складу Ради Старійшин, члени Ради Старійшин, які

втратили повноваження, продовжують здійснювати повноваження, передбачені розділом XIV

цього Статуту.

 • Рада Старійшин:

– здійснює стратегічне управління ФРІ, спрямовує діяльність ФРІ відповідно до цього

Статуту та рішень Конференції, вирішує ключові питання об’єднання;

– призначає трьох членів КРК ФРІ;

– контролює Голову ФРІ, заслуховує звіти керівників Секретаріату ФРІ та Служб ФРІ;

– приймає рішення про створення місцевих осередків (вирішуючи при цьому питання

щодо надання чи ненадання статусу юридичної особи) та припинення їхньої діяльності у

передбачених цим Статутом випадках;

– приймає рішення про вступ ФРІ до формальних та неформальних спілок та

об’єднань, незалежно від їхнього статусу;

– присвоює членам ФРІ другий і третій ступені членства;

– скликає Конференцію відповідно до пункту 6.2 цього Статуту;

– в праві, скликаючи Конференцію, зазначити відмінну від вимог цього Статуту квоту

делегування, яка має бути однакова для всіх місцевих осередків;

– обирає зі свого складу Голову Ради Старійшин;

– затверджує штатний розпис;

– виконує інші повноваження вищого керівного органу громадського об’єднання,

передбачені чинним законодавством України.

 • До компетенції Ради Старійшин належить затвердження таких обов’язкових до

виконання документів об’єднання:

– Концепція фінансування та залучення ресурсів ФРІ;

– Регламент Конференції;

– Положення про первинні осередки ФРІ;

– Положення про спостережні ради ФРІ;

– Концепція освітньої діяльності (за поданням керівника Освітньої служби ФРІ);

– Концепція міжнародної діяльності (за поданням керівника Міжнародної служби ФРІ);

– Положення про використання системи документообігу і баз ФРІ (за поданням

керівника Секретаріату ФРІ);

– Положення про облік членства ФРІ (за поданням керівника Секретаріату ФРІ);

– Положення про ФРІ-табори (за поданням керівника Освітньої служби ФРІ);

– інші положення та документи.

 • Засідання Ради Старійшин.

- Рада Старійшин здійснює діяльність у форматі засідань, результати яких

оформлюються у вигляді рішень та протоколу засідання. Рішення Ради Старійшин мають

наскрізну нумерацію.

- Рада Старійшин на першому засіданні обирає зі свого складу Cекретаря Ради

Старійшин, на якого покладається обов’язок ведення протоколів засідань Ради Старійшин.

Протокол засідання Ради Старійшин разом з текстами прийнятих рішень надсилається

- Засідання Ради Старійшин скликаються не рідше одного разу на два місяці.

Відповідальність за підготовку та проведення засідань Ради Старійшин несе Голова Ради

Старійшин.

- Засідання Ради Старійшин є відкритими для членів ФРІ. Інформація про час,

місце засідання, проект порядку денного та проекти рішень Ради Старійшин доводиться до

відома членів ФРІ не пізніше, ніж за три дні до засідання. Рада Старійшин в праві приймати

рішення виключно з питань, проекти рішень щодо яких були доведені до відома членів ФРІ

та погоджені з особами, відповідальними за їхнє виконання.

- Засідання Ради Старійшин є легітимним у разі фізичної присутності на ньому

не менше трьох членів Ради Старійшин. Члени Ради Старійшин можуть брати участь в

засіданні за допомогою телекомунікаційних систем.

- Рішення Ради Старійшин вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні

Ради Старійшин проголосували не менше трьох членів Ради Старійшин.

 • Повноваження члена Ради Старійшин (включаючи Голову Ради Старійшин)

припиняються у випадку:

– закінчення каденції Ради Старійшин;

– подання особистої заяви до Секретаріату ФРІ;

– припинення членства у ФРІ;

– досягнення 35-річного віку;

– рішення Конференції;

– смерті.

2. Голова ФРІ.

 • Голова ФРІ обирається Конференцією з числа членів ФРІ третього ступеня

строком на один рік. Одна особа не може обіймати посаду Голови ФРІ більше двох строків.

Голова ФРІ підконтрольний Раді Старійшин та підзвітний Конференції.

 • Голова ФРІ:

– діє від імені ФРІ;

– представляє ФРІ в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим,

органах місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях та інших установах і

організаціях та перед ЗМІ, а також в праві доручати членам ФРІ представляти об’єднання;

– здійснює оперативне управління майном та коштами ФРІ;

– втілює у життя рішення Конференції та керівних органів ФРІ;

– організовує заходи ФРІ;

– відкриває і закриває банківські рахунки, підписує фінансові документи;

– підписує документи ФРІ;

– призначає двох членів КРК ФРІ;

– створює, реорганізовує та ліквідовує Служби ФРІ;

– затверджує положення про діяльність відповідних Служб ФРІ;

– призначає та звільняє керівників Секретаріату ФРІ та Служб ФРІ;

– між засіданнями Ради Старійшин разом із Секретаріатом вирішує нагальні питання

управління об’єднанням, про що звітує на найближчому засіданні Ради Старійшин;

– скликає Конференцію відповідно до пункту 6.2 цього Статуту;

– призначає заступників та визначає коло їхніх повноважень.

 • Повноваження Голови ФРІ припиняються у випадку:

– закінчення каденції;

– подання особистої заяви до Секретаріату ФРІ;

– припинення членства у ФРІ;

– досягнення 35-річного віку;

– рішення Конференції;

– смерті.

У разі припинення повноважень Голови ФРІ його повноваження до Конференції

виконує Голова Ради Старійшин (за виключенням права призначення заступників Голови

ФРІ). У випадку припинення повноважень всього складу Ради Старійшин, чи неможливості

обрати Голову Ради Старійшин відповідно до цього Статуту, повноваження Голови ФРІ до

Конференції виконує найстарший за віком заступник Голови ФРІ.

3. КРК ФРІ.

 • КРК ФРІ здійснює контроль за діяльністю членів ФРІ, Ради Старійшин, Голови

ФРІ, Секретаріату ФРІ, Служб ФРІ, місцевих осередків та їхніх органів. КРК ФРІ підзвітна

Конференції.

 • До КРК ФРІ обираються та призначаються особи з числа членів ФРІ другого та

третього ступеня членства. Трьох членів КРК ФРІ обирає Конференція, трьох призначає Рада

Старійшин, двох призначає Голова ФРІ. Призначені члени КРК ФРІ не можуть бути

відкликані.

 • Повноваження обраних членів КРК ФРІ припиняються через один рік з моменту

обрання. Повноваження призначених членів КРК ФРІ припиняються з моменту припинення

повноважень обраних членів КРК ФРІ.

 • КРК ФРІ обирає зі свого складу Голову КРК ФРІ.
 • Засідання КРК ФРІ є відкритими для членів ФРІ. Інформація про час, місце

засідання, проект порядку денного, проекти рішень КРК ФРІ доносяться до відома членів

ФРІ не пізніше, ніж за п’ять днів до дня засідання.

 • КРК ФРІ своїм рішенням, прийнятим на засіданні двома третинами від складу

КРК ФРІ (з округленням до найближчого меншого цілого числа), має право накласти

мотивоване у письмовій формі вето на рішення Ради Старійшин (крім рішень щодо

скликання Конференції, визначення квот делегування та призначення членів КРК ФРІ),

Голови ФРІ (крім рішень щодо скликання Конференції та призначення членів КРК ФРІ),

Секретаріату ФРІ, Служб ФРІ, а також органів місцевих осередків (крім рішень Конференцій

місцевих осередків) у разі, якщо таке рішення суперечить цьому Статуту.

 • КРК ФРІ в праві приймати рішення про припинення членства у ФРІ у випадку

систематичного чи одноразового грубого порушення членом ФРІ цього Статуту.

 • Повноваження члена КРК ФРІ (включаючи Голову КРК ФРІ) припиняються у

випадку:

– у випадку, передбаченому пунктом 7.3.3 цього Статуту;

– подання особистої заяви до Секретаріату ФРІ;

– припинення членства у ФРІ;

– досягнення 35-річного віку;

– рішення Конференції;

– смерті.

СЕКРЕТАРІАТ ФРІ ТА СЛУЖБИ ФРІ Edit

1. Секретаріат ФРІ.

 • Секретаріат ФРІ – підрозділ ФРІ, що здійснює виконавчі функції.
 • Очолює Секретаріат ФРІ Керівник, який призначається та звільняється Головою

ФРІ. Керівник Секретаріату ФРІ підконтрольний Голові ФРІ та підзвітний Раді Старійшин.

 • Персональний склад Секретаріату ФРІ затверджується та звільняється

Керівником Секретаріату ФРІ зі складу членів ФРІ.

 • Секретаріат ФРІ:

– узагальнює питання членського обліку та членських внесків;

– створює електронну анкету-заяву про набуття членства у ФРІ і формує перелік

питань, що входять до неї;

– у разі надходження електронної анкети-заяви про набуття членства у ФРІ від особи з

населеного пункту, де не існує місцевого осередку, інформує Голову ФРІ з метою вжиття

заходів зі створення місцевого осередку у відповідному населеному пункті;

– роз’яснює за потреби процедуру прийому до ФРІ та надає первинну інформацію про

організацію та членство в ній;

– затверджує зразок картки об’єднання;

– веде фінансову діяльність ФРІ;

– веде внутрішню документацію, відповідає за її збереження та вільний доступ до неї

для членів ФРІ;

– надсилає протоколи Конференцій місцевим осередкам у відведений цим Статутом

термін;

– інформує членів ФРІ про складання повноважень члена або керівника

всеукраїнського керівного органу ФРІ у дводенний термін з моменту отримання відповідної

– розробляє Положення про використання системи документообігу і баз ФРІ;

– вносить подання до КРК ФРІ про припинення членства у ФРІ щодо членів ФРІ, що

перебувають на обліку Секретаріату ФРІ, у передбачених цим Статутом випадках;

– забезпечує державну реєстрацію змін та доповнень до цього Статуту;

– забезпечує державну реєстрацію змін у складі керівних органів ФРІ;

– забезпечує державну реєстрацію місцевих осередків;

– забезпечує державну реєстрацію змін у складі керівних органів місцевих осередків

або уповноважених осіб;

– виконує доручення Голови ФРІ та Ради Старійшин;

– здійснює інші функції на виконання вимог цього Статуту.

 • Керівник та персональний склад Секретаріату ФРІ складають повноваження

перед новообраним Головою ФРІ.

 • Система документообігу та баз ФРІ.

- Секретаріат ФРІ узагальнює питання членського обліку та членських внесків,

веде документообіг за допомогою системи документообігу і баз ФРІ, яка є єдиною системою

внутрішнього документообігу ФРІ.

- Систему документообігу і баз ФРІ створює Секретаріат ФРІ.

До системи документообігу і баз ФРІ завантажується наступний перелік

документів:

– установчі документи;

– протоколи та рішення Конференцій та Конференцій місцевих осередків;

– затверджені положення та концепції, Регламент Конференції;

– протоколи та рішення засідань Ради Старійшин, Правлінь, контрольно-ревізійних

комісій;

– накази Голови ФРІ;

– вхідна/вихідна кореспонденція ФРІ;

– річні плани та звіти;

– таблиці обліку членства та членських внесків;

– інші документи ФРІ.

Принципи використання системи документообігу і баз ФРІ регулюються

Положенням про використання системи документообігу і баз ФРІ, яке розробляє Секретаріат

ФРІ і затверджує Рада Старійшин.

2. Служби ФРІ.

 • Служби ФРІ – підрозділи, що здійснюють виконавчі функції у певній сфері

діяльності ФРІ.

 • У складі ФРІ діють:

– освітня служба;

– міжнародна служба;

– медіа служба;

– інші служби.

 • Служби ФРІ створює, реорганізовує та ліквідовує Голова ФРІ одночасно із

затвердженням положення про відповідну службу. У положенні про відповідну Службу ФРІ

зазначаються структура відповідної Служби ФРІ, її ціль та напрями діяльності.

 • Керують роботою Служб ФРІ Керівники Служб ФРІ, які підконтрольні Голові

ФРІ та підзвітні Раді Старійшин.

 • Керівників Служб ФРІ призначає Голова ФРІ зі складу членів ФРІ.
 • Персональний склад Служб ФРІ затверджується та звільняється Керівниками

відповідних Служб ФРІ зі складу членів ФРІ.

 • Служби ФРІ діють на місцевому та всеукраїнському рівні та створюють мережу

представників у місцевих осередках.

КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНІ КОМІСІЇ ФРІ Edit

1. Функції контролю та звітності перед членами ФРІ виконують контрольно-

ревізійні комісії ФРІ, які складаються з КРК ФРІ та КРК місцевих осередків.

2. Об’єктами контролю КРК ФРІ є члени ФРІ, Рада Старійшин, Голова ФРІ,

Секретаріат ФРІ, Служби ФРІ, місцеві підрозділи та їхні органи. Об’єктами контролю КРК

місцевих осередків є члени ФРІ, що перебувають на обліку у відповідних місцевих

осередках, місцеві осередки та їхні органи.

3. Склад КРК ФРІ формується відповідно до пункту 7.3.2 цього Статуту. Склади КРК

місцевих осередків обираються Конференціями місцевих осередків.

4. КРК ФРІ підзвітна Конференції, КРК місцевих осередків підзвітні органам, які їх

обрали.

5. Контрольно-ревізійні комісії ФРІ контролюють:

– дотримання об’єктами контролю їхніх повноважень при прийнятті рішень,

укладенні та виконанні договорів, виконанні затверджених програм та заходів;

– відповідність дій керівників об’єктів контролю та окремих членів ФРІ нормам цього

Статуту, сумісності їхніх дій і рішень із затвердженими положеннями та концепціями,

Регламентом Конференції і чинним законодавством України;

– витрачання коштів та майна, відповідності їх використання затвердженому

кошторису та програмам;

– хід виборів Делегатів;

– ефективність використання майна ФРІ;

– відповідність кількісного та якісного складу персоналу об’єктів контролю їхнім

напрямам діяльності та функціям;

– підготовку та доведення до відома Конференції результатів перевірок, проведених в

об’єктах контролю;

– складання та подання на розгляд та затвердження Конференції висновку з детальним

аналізом та коментарем річних звітів та балансів ФРІ.

6. Контрольно-ревізійні комісії ФРІ у межах своєї компетенції:

– здійснюють перевірки за власною ініціативою або за скаргами;

– розглядають скарги та приймають по них рішення на своїх засіданнях;

– розглядають внутрішні конфліктні ситуації, вносять пропозиції щодо їхнього

вирішення;

– здійснюють ревізію фінансової діяльності об’єктів контролю;

– вносять подання щодо ліквідації виявлених порушень і контролюють виконання

прийнятих по них рішень.

7. Для виконання повноважень, віднесених до компетенції контрольно-ревізійних

комісій ФРІ, кожен член відповідної комісії має право:

– безперешкодного доступу до всіх приміщень;

– доступу до всієї документації об’єктів контролю, включаючи документи про облік

товарно-матеріальних цінностей і про проведені розрахунки з третіми особами;

– брати участь у засіданнях Ради Старійшин, Секретаріату ФРІ, Служб ФРІ, місцевих

осередків та їхніх органів.

8. Засідання контрольно-ревізійних комісій ФРІ.

- Контрольно-ревізійні комісії ФРІ здійснюють свою діяльність у форматі

засідань, результати яких оформлюються у вигляді рішень та протоколу засідання.

- Засідання контрольно-ревізійних комісій ФРІ відбуваються не рідше, ніж раз на

два місяці. Відповідальність за підготовку та проведення засідань несуть голови контрольно-

ревізійних комісій ФРІ.

- Засідання контрольно-ревізійних комісій ФРІ є легітимними у разі фізичної

присутності на них не менше трьох членів відповідної контрольно-ревізійної комісії ФРІ.

Члени контрольно-ревізійних комісій ФРІ можуть брати участь в засіданнях за допомогою

телекомунікаційних систем.

- Рішення контрольно-ревізійних комісій ФРІ вважаються прийнятими, якщо за

відповідне рішення на засіданні проголосували не менше половини складу відповідної

контрольно-ревізійної комісії ФРІ, крім випадків, передбачених пунктом 7.3.6 Статуту.

МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ Edit

1. Місцеві осередки є основними структурними одиницями ФРІ.

2. Сукупність місцевих осередків становлять всеукраїнську мережу ФРІ.

3. Місцеві осередки ФРІ не мають окремих положень. Місцеві осередки можуть

мати статус юридичних осіб.

4. Місцеві осередки утворюються та припиняють діяльність за рішенням Ради

Старійшин та підлягають реєстрації у встановленому законом порядку. Державну реєстрацію

місцевих осередків забезпечує Секретаріат ФРІ.

5. Місцеві осередки створюються для діяльності на території міст, селищ, сіл і

відповідно іменуються міськими, селищними та сільськими осередками.

6. Місцеві осередки створюються у складі не менше двох осіб та беруться на облік

Секретаріатом ФРІ.

7. Порядок обліку членства ФРІ регулюється Положенням про облік членства ФРІ,

що затверджується Радою Старійшин.

8. Місцеві осередки:

– користуються внутрішньою автономією щодо своєї організаційної роботи та участі у

житті даної місцевості у межах цього Статуту, затверджених положень, концепцій та інших

документів ФРІ;

– створюють та ліквідовують спостережні ради ФРІ, беруть участь в їхній роботі;

– керують роботою власних статутних органів;

– беруть участь у втіленні в життя рішень ФРІ, пропаганді її ідей та цінностей;

– співпрацюють з громадськими об’єднаннями;

– виконують рішення Конференції та керівних органів ФРІ;

– виконують інші функції, не віднесені до компетенції Конференції та керівних

органів ФРІ.

9. Для провадження діяльності місцеві осередки створюють організаційну

структуру, яка складається з:

– Конференції місцевого осередку;

– Правління;

– Голови місцевого осередку;

– КРК місцевого осередку.

10. Вищим органом управління місцевого осередку є Конференція місцевого

осередку. До керівних органів місцевого осередку належать Правління, Голова місцевого

осередку, КРК місцевого осередку.

11. Місцеві осередки можуть створювати у своїй структурі:

– Секретаріат місцевого осередку;

– Служби місцевого осередку;

– первинні осередки.

12. Конференція місцевого осередку.

- Вищим органом управління місцевого осередку є Конференція місцевого

осередку, в якій мають право взяти участь усі члени ФРІ з відповідного місцевого осередку.

- Конференцію місцевого осередку мають право скликати Голова місцевого

осередку та Правління.

- Конференцію місцевого осередку скликає Голова місцевого осередку або

Правління на письмову вимогу не менше третини членів місцевого осередку.

- Питання до порядку денного Конференції місцевого осередку вносять

Правління, Голова місцевого осередку, члени ФРІ з відповідного місцевого осередку.

- Конференція місцевого осередку повноважна, якщо запрошення взяти участь

у її роботі отримало електронною поштою, за десять днів до початку роботи Конференції

місцевого осередку, не менше 9/10 членів ФРІ з відповідного місцевого осередку, а також

Голова місцевого осередку та члени Правління.

Конференція місцевого осередку:

– заслуховує звіти Правління, Голови місцевого осередку та приймає по них рішення;

– визначає стратегію діяльності місцевого осередку;

– в праві обирати та переобирати Голову місцевого осередку, членів Правління, членів

КРК місцевого осередку;

– розглядає внутрішньоорганізаційні конфлікти;

– приймає рішення з питань, прийнятих до розгляду;

– приймає заяви, ухвали тощо;

– обирає Делегатів.

Всі питання Конференції місцевого осередку вирішуються простою більшістю

голосів присутніх членів ФРІ відповідного місцевого осередку у ході прямого, рівного,

відкритого голосування, а щодо керівних органів місцевого осередку – у ході прямого,

рівного, таємного голосування.

Зміни у складі керівних органів місцевого осередку реєструються відповідно

до вимог чинного законодавства України. Відповідальним за забезпечення державної

реєстрації змін у складі керівних органів місцевого осередку є Секретаріат ФРІ.

13. Правління.

 • Вищим керівним органом місцевого осередку між його Конференціями є

Правління.

 • Члени Правління обираються Конференцією місцевого осередку з числа

членів ФРІ другого або третього ступеня з відповідного місцевого осередку строком на один

рік. Одна особа не може бути обрана на посаду члена Правління більше ніж два рази. Вперше

після створення місцевого осередку члени Правління обираються з числа членів ФРІ будь-

якого ступеня з відповідного місцевого осередку. До складу Правління за посадою входить

Голова місцевого осередку, його заступники мають право дорадчого голосу. До складу

Правління входять методом кооптації (включення до складу Правління без проведення

додаткових виборів) представники первинних осередків у випадках, передбачених

Положенням про первинні осередки ФРІ.

 • Правління очолює Голова, якого обирають члени Правління зі свого складу.
 • Правління:

– спрямовує роботу місцевого осередку згідно з цим Статутом, положеннями,

концепціями та рішеннями ФРІ, вирішує поточні питання роботи місцевого осередку;

– приймає заяви, ухвали тощо, від імені місцевого осередку до будь-яких суб’єктів,

включаючи державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого

самоврядування та ЗМІ;

– направляє членів ФРІ для участі в діяльності від імені місцевого осередку до

Громадських рад при місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого

самоврядування;

– приймає рішення про набуття членства у ФРІ;

– взаємодіє з первинними осередками, керуючись Положенням про первинні осередки ФРІ;

– скликає Конференції місцевого осередку;

– вносить питання на розгляд Конференції місцевого осередку;

– розробляє та приймає положення про діяльність Секретаріату та Служб місцевого

осередку.

 • Правління (у разі, коли воно не обиралося – Голова місцевого осередку) діє у

межах передбачених цим Статутом повноважень та вирішує всі питання поточної роботи,

окрім питань віднесених до виключної компетенції Конференції місцевого осередку.

 • Правління проводить свою роботу у формі засідань.
 • Рішення Правління є легітимним, якщо запрошення взяти участь у засіданні

Правління електронною поштою було надіслано за п’ять днів до дня його проведення членам

Правління та 9/10 членів місцевого осередку.

 • Всі питання на засіданнях Правління вирішуються простою більшістю голосів

присутніх членів Правління у ході прямого, відкритого, рівного голосування.

 • У разі відсутності у місцевому осередку Правління, його функції виконує

Голова місцевого осередку.

 • Член Правління припиняє повноважень у таких випадках:

– за особистою заявою;

– припинення членства у ФРІ;

– рішення Конференції місцевого осередку;

– досягнення 35-річного віку;

– смерті.

14. Голова місцевого осередку.

 • Голова місцевого осередку обирається Конференцією місцевого осередку з

числа членів ФРІ другого або третього ступеня відповідного місцевого осередку строком на

один рік. Одна особа не може бути обрана на посаду голови місцевого осередку більше ніж

два рази.

 • Голова місцевого осередку:

– діє від імені місцевого осередку;

– репрезентує місцевий підрозділ у державних органах, органах влади Автономної

Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях та інших

установах і організаціях та перед ЗМІ;

– відповідно до власної компетенції втілює у життя рішення Конференції та керівних

органів ФРІ, Конференції місцевого осередку та керівних органів місцевого осередку;

– організовує заходи місцевого осередку;

– скликає Конференції місцевого осередку;

– здійснює оперативне управління майном та коштами місцевого осередку;

– створює, реорганізовує та ліквідовує Секретаріат та Служби місцевого осередку;

– призначає та звільняє керівників Секретаріату та Служб місцевого осередку;

– підписує документи місцевого осередку;

– у разі обрання Правління входить до його складу за посадою;

– між засіданнями Правління разом з Секретаріатом місцевого осередку вирішує

нагальні питання, про що звітує на найближчих засіданнях Правління;

– у разі відсутності у місцевому осередку Правління виконує його функції;

– призначає та визначає обов’язки заступника (заступників).

 • Зміна Голови місцевого осередку реєструється у державних органах

відповідно до чинного законодавства України.

 • Голова місцевого осередку припиняє повноважень у таких випадках:

– за особистою заявою;

– припинення членства у ФРІ;

– рішення Конференції місцевого осередку;

– досягнення 35-річного віку;

– смерті.

 • У разі позбавлення Голови місцевого осередку повноважень, повноваження

Голови місцевого осередку виконує голова Правління, не займаючи посади Голови місцевого

осередку.

15. КРК місцевого осередку.

 • КРК місцевого осередку здійснює контроль за діяльністю місцевого осередку

та його статутних органів.

 • КРК місцевого осередку обирається Конференцією місцевого осередку з числа

членів ФРІ другого ступеня відповідного місцевого осередку у складі не менше трьох осіб

строком на один рік. Вперше після створення місцевого осередку члени КРК місцевого

осередку обираються з числа членів ФРІ будь-якого ступеня з відповідного місцевого

осередку. Одна особа не може бути обрана на посаду члена КРК місцевого осередку більше

ніж два рази.

 • Засідання КРК місцевого осередку є відкритими для членів ФРІ. Інформація

про час, місце засідання, проект порядку денного, проекти рішень КРК місцевого доносяться

до відома членів відповідного місцевого осередку не пізніше, ніж за п’ять днів до

відповідного засідання КРК місцевого осередку.

 • Члени КРК місцевого осередку на першому засіданні обирають зі свого

складу Голову КРК місцевого осередку.

 • КРК місцевого осередку своїм рішенням, прийнятим 2/3 членів КРК місцевого

осередку, має право накласти мотивоване у письмовій формі вето на рішення Правління,

Голови місцевого осередку, або статутних органів місцевого осередку в разі, якщо таке

рішення суперечить цьому Статуту.

 • КРК місцевого осередку (у разі відсутності КРК місцевого осередку –

Правління) в праві приймати рішення про припинення членства особи у ФРІ у випадку

систематичного або грубого одноразового порушення нею цього Статуту.

Діяльність місцевого осередку припиняється за рішенням Ради Старійшин у

випадках:

– відсутності на обліку місцевого осередку членів ФРІ;

– грубого або неодноразового порушення членами ФРІ, що перебувають на обліку

місцевого осередку, цього Статуту та\або діяльності, що шкодить об’єднанню.

МАЙНО ТА КОШТИ ФРІ, ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБЛІКУ Edit

1.ФРІ має у власності майно необхідне для здійснення статутної діяльності. ФРІ

може мати у власності будинки, споруди, устаткування, обладнання, інвентар, майно, кошти,

інші ресурси, необхідні для забезпечення статутної діяльності.

2. Доходи ФРІ формуються з:

– членських внесків;

– коштів або майна, які надійшли у вигляді добровільних пожертвувань;

– пасивних доходів;

– коштів або майна, які надійшли від ведення основної діяльності ФРІ.

3. ФРІ не залучає кошти та майно від державних органів, політичних партій,

тютюнових та алкогольних компаній. ФРІ не залучає кошти з державного бюджету України.

4. ФРІ не залучає кредитних коштів. Майно та кошти ФРІ не можуть бути

предметом застави. ФРІ не в праві виступати гарантом, поручителем, авалістом за

зобов’язаннями третіх осіб.

5. ФРІ має право здійснювати будь-які угоди стосовно майна та коштів, що

перебуває у власності ФРІ, що не суперечать статутним цілям та статусу ФРІ як

неприбуткової організації та чинному законодавству України.

6. Надходження у вигляді пасивних доходів спрямовуються виключно на статутну

діяльність.

7. Члени ФРІ не мають права на частку майна ФРІ та не відповідають за

зобов’язаннями ФРІ. Доходи або майно (активи) ФРІ не підлягають розподілу між членами

ФРІ і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена ФРІ.

8. ФРІ не несе відповідальності за зобов’язаннями членів ФРІ.

9. Порядок використання майна та коштів ФРІ визначають її керівні органи

відповідно до повноважень, наданих цим Статутом, та згідно з Концепцією фінансування

ФРІ, яку затверджує Рада Старійшин. Використання коштів ФРІ здійснюється виключно

відповідно до кошторису ФРІ.

10. Щорічний кошторис ФРІ та зміни до нього затверджує Конференція.

11. Кошторис ФРІ формується за рахунок:

– членських внесків;

– коштів, які надійшли у вигляді добровільних пожертвувань;

– пасивних доходів;

– коштів, які надійшли від ведення основної діяльності ФРІ.

12. Право першого підпису на всіх фінансових документах ФРІ має Голова ФРІ.

13. ФРІ реєструється в органах доходів і зборів та сплачує до бюджету України

обов’язкові платежі відповідно до чинного законодавства України.

14. ФРІ може мати пільги, у тому числі з оподаткування, на підставах та в порядку,

визначених законом.

15. Обліковий фінансовий рік ФРІ співпадає з календарним. Перший обліковий

фінансовий рік починається з дня державної реєстрації ФРІ і продовжується до 31 грудня.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФРІ Edit

1. ФРІ здійснює міжнародну діяльність та співробітництво з іноземними

неурядовими організаціями, міжнародними організаціями та іноземними дипломатичними

представництвами в Україні.

2. ФРІ провадить міжнародну діяльність відповідно до Концепції міжнародної

діяльності ФРІ, яка затверджується Радою Старійшин за поданням Міжнародної служби ФРІ.

3. ФРІ має право створювати та вступати до міжнародних об’єднань, підтримувати

прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у

здійсненні заходів, які не суперечать нормам міжнародного права.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ЦЬОГО СТАТУТУ Edit

1. Рішення про прийняття змін і доповнень до цього Статуту приймається

Конференцією шляхом прямого, рівного, відкритого голосування.

2. Рішення про прийняття змін і доповнень до цього Статуту вважається

прийнятим, якщо за нього проголосувало 3/4 Делегатів.

3. Зміни і доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у терміни,

передбачені законом. Забезпечення державної реєстрації змін та доповнень до цього Статуту

покладається на Секретаріат ФРІ.

ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФРІ Edit

1. Припинення діяльності ФРІ здійснюється:

– за рішенням Конференції шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом

приєднання до іншої всеукраїнської молодіжної громадської організації;

– за рішенням суду про заборону ФРІ.

2. Порядок саморозпуску ФРІ.

 • Саморозпуск ФРІ відбувається за рішенням Конференції, якщо за це

проголосувало 5/6 Делегатів.

 • Після прийняття рішення про саморозпуск ФРІ Конференція створює

ліквідаційну комісію для проведення припинення ФРІ як юридичної особи, а також визначає

одне або декілька всеукраїнських молодіжних громадських об’єднань, яким буде передано

майно та кошти ФРІ.

 • До дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних

осіб-підприємців запису про рішення Конференції ФРІ про саморозпуск Конференція в праві

скасувати відповідне рішення про саморозпуск, якщо за це проголосувала половина

Делегатів.

 • З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних

осіб-підприємців запису про рішення Конференції ФРІ про саморозпуск розпочинається

припинення ФРІ як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.

 • З дня, визначеного в пункті 14.2.4 цього Статуту майно та кошти ФРІ

передаються за рішенням Конференції на статутні або благодійні цілі іншому (кільком

іншим) всеукраїнському молодіжному громадському об’єднанню.

 • У разі відмови Уповноваженого органу з питань реєстрації у визнанні рішення

про саморозпуск ФРІ, відповідне рішення Конференції втрачає чинність.

3. Порядок реорганізації ФРІ.

 • Реорганізація ФРІ відбувається за рішенням Конференції, якщо за це

проголосувало 5/6 Делегатів.

 • Після прийняття рішення про реорганізацію ФРІ Конференція приймає рішення

про надання Раді Старійшин повноважень комісії з реорганізації.

 • Вступ ФРІ до складу громадської спілки не є реорганізацією ФРІ і не має

наслідком припинення діяльності.

 • До дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних

осіб-підприємців відповідних записів та внесення даних про рішення ФРІ та іншого

громадського об’єднання, до якого приєднується ФРІ, до Реєстру громадських об’єднань

Конференція в праві скасувати відповідне рішення про реорганізацію, якщо за це

проголосувала половина Делегатів.

 • З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних

осіб-підприємців відповідних записів та внесення даних про рішення ФРІ та іншого

громадського об’єднання, до якого приєднується ФРІ, до Реєстру громадських об’єднань

розпочинається припинення ФРІ, а Рада Старійшин в праві здійснювати лише повноваження

комісії з реорганізації.

 • З дня, визначеного в пункті 14.3.5 цього Статуту майно та кошти ФРІ

передаються об’єднанню-правонаступнику.

 • У разі відмови Уповноваженого органу з питань реєстрації у визнанні рішення

про реорганізацію ФРІ, відповідне рішення Конференції втрачає чинність, а ФРІ продовжує

самостійну діяльність.

4. Заборона ФРІ.

 • ФРІ може бути заборонена судом за позовом уповноваженого органу з питань

реєстрації в разі виявлення ознак порушення ФРІ вимог статей 36, 37 Конституції України.

 • У разі прийняття рішення про заборону ФРІ майно, кошти та інші активи ФРІ

за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету України.

5. Припинення діяльності ФРІ розпочинається з дня внесення до Єдиного

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про рішення

Конференції ФРІ про саморозпуск, або дня внесення до Єдиного державного реєстру

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних записів та внесення даних про

рішення ФРІ та іншого громадського об’єднання, до якого приєднується ФРІ, до Реєстру

громадських об’єднань, або з дня набрання законної сили рішення суду про заборону ФРІ.

6. Припинення внутрішньоорганізаційної діяльності ФРІ, у тому числі передання

до відповідних архівних установ документації ФРІ, здійснюється протягом 60 днів з дня,

визначеного в пункті 14.5 цього Статуту.

7. Протягом встановленого часу управління поточними справами ФРІ,

спрямованими на припинення його діяльності, здійснює Рада Старійшин. Після завершення

зазначених дій діяльність Ради Старійшин припиняється (за винятком покладених на неї

повноважень ліквідаційної комісії або комісії з реорганізації).

8. У разі прийняття судом рішення про припинення юридичної особи ФРІ з підстав,

зазначених у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців», Голова Ради Старійшин протягом шести місяців в довільній формі повідомляє

уповноважений орган з питань реєстрації про продовження діяльності без статусу юридичної

особи та надає відомості про особу (осіб), уповноважених представляти ФРІ, в обсязі,

визначеному законодавством.